کمیته علمی
دکتر علی اکبر تاج مزینانی
دبیر علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه تعاون و رفاه اجتماعی
کمیته اجرایی
دکتر علی خاکساری رفسنجانی
دبیر اجرایی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه برنامه ریزی اجتماعی
اعضای کمیته علمی به ترتیب الفبا
دکتر مصطفی اجتهادی
دبیر کمیته علمی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی گروه جامعه شناسی
دکتر اردشیر انتظاری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه جامعه‌شناسی
دکتر محمد حسین پناهی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه جامعه‌شناسی
دکتر علی جنادله
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه مطالعات زنان
دکتر محمد زاهدی اصل
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مددکاری اجتماعی
دکتر محمد سعید ذکائی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی، گروه مطالعات فرهنگی
دکتر مسعود عالمی نیسی
عضو کمیته علمی
استاد یار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه رفاه و تعاون اجتماعی
دکتر محمد باقر علیزاده اقدم
دبیر کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
دکتر منوچهر علی نژاد
دبیر کمیته علمی
استادیار دانشگاه یزد، گروه تعاون و رفاه اجتماعی
دکتر احمد غیاثوند
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه جامعه‌شناسی
دکتر محمد تقی کرمی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه مطالعات زنان
دکتر محمود مشفق
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه جامعه‌شناسی
دکتر روح اله نصرتی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران، گروه انسان شناسی