محورهای همایش جامعه، فرهنگ و اقتصاد مقاومتی

توجه: مقالات ارسالی در کلیه محورها ترجیحاً ناظر به موضوع افزایش اشتغال و تولید ملی بوده و حتماً دارای بخش توصیه های سیاستی باشد.

فضای مفهومی و گفتمانی اقتصاد مقاومتی در ایران

سبک زندگی، فرهنگ مصرف و اقتصاد مقاومتی

نقش روابط دولت- ملت در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

امنیت، احساس امنیت و اقتصاد مقاومتی

دینداری، سنت ها و اقتصاد مقاومتی

دانش بومی و اقتصاد مقاومتی

جهانی سازی فرهنگی و اقتصاد مقاومتی

محیط زیست پایدار و اقتصاد مقاومتی

سرمایه اجتماعی و اقتصاد مقاومتی

نقش سازمان های مردم نهاد و انجمن های داوطلبانه در اقتصاد مقاومتی

جایگاه اقتصاد اجتماعی در اقتصاد مقاومتی

کارآفرینی و نوآوری اجتماعی در اقتصاد مقاومتی

رابطه بین اقتصاد مقاومتی و سیاست گذاری اجتماعی

شهرنشینی و مدیریت شهری در اقتصاد مقاومتی

گردشگری و اقتصاد مقاومتی

فرهنگ مقاومت و اقتصاد مقاومتی

ظرفیت فرهنگهای قومی و محلی در راستای اقتصاد مقاومتی

تجربیات جهانی اقتصاد مقاومتی و تاب آور

فرهنگ اقتصادی، اخلاق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی

نقش زنان در اقتصاد مقاومتی

رسانه، ارتباطات و اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی و گروههای توان خواه