باعنایت به مخاطرات و چالشهای متعدد ملی، منطقه­ای و بین المللی که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی با ویژگیهایی همچون تاب آوری، مولد بودن، خودکفایی، درونزایی و برونگرایی جزء ضروریات شرایط موجود به شمار می رود. بند بیستم سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر نقش دانشگاهها و محیط های علمی و آموزشی در تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی تاکید می ورزد تا مبتنی بر راهکارهای علمی و متقن بتوان زمینه های تحقق این مهم را فراهم آورد.

   مروری بر سوابق تلاشهای علمی در خصوص اقتصاد مقاومتی حاکی از آن است که ابعاد اجتماعی و فرهنگی این مقوله تا حدود زیادی مغفول مانده و یا تحت الشعاع ابعاد اقتصادی و مدیریتی آن قرار گرفته است. این در حالی است که تحقق هر هدف اقتصادی در بستر اجتماعی و فرهنگی یک جامعه صورت پذیرفته و عوامل تسهیل کننده و موانع بازدارنده متعددی که ریشه در فرهنگ و مناسبات اجتماعی دارند بر آن تاثیر می گذارند. بر این اساس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزاری همایش جامعه، فرهنگ و اقتصاد مقاومتی را در دستورکار خود قرار داده است. این همایش با همکاری دانشگاههای برتر دارای دانشکده علوم اجتماعی و انسانی و همچنین انجمنهای علمی ذی ربط برگزار شده و در این راستا از کلیه محققان و صاحبنظران حوزه عوم اجتماعی و انسانی دعوت می گردد تا با مشارکت علمی خود در این همایش بر غنای آن بیافزایند. محورهای همایش به گونه ای طراحی شده است که طیف متنوعی از موضوعات و علایق علمی و پژوهشی ذی ربط را تحت پوشش قرار دهد و لذا امید می رود که این همایش بتواند محمل مناسبی برای انعکاس تلاشهای علمی صورت گرفته تا کنون در سطح ملی باشد.